پنج هزار خانواده در هرات در معرض خطر حوادث طبیعی

پنج هزار خانواده در هرات در معرض خطر حوادث طبیعی

مسئولا در ریاست مبارزه با حوادت طبیعی ولایت هرات می‌گویند که پنج هزارخانواده در هرات در معرض خطر حواث طبیعی در زمستان پیش رو قرار دارند.   عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید که به اساس...