کمیسیون تدارکات ملی از حیف‌ومیل ۴۵ میلیارد افغانی جلوگیری کرد

کمیسیون تدارکات ملی از حیف‌ومیل ۴۵ میلیارد افغانی جلوگیری کرد

کمیسیون تدارکات ملی تاکنون توانسته از حیف‌ومیل ۴۵ میلیارد افغانی جلوگیری نماید. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست‌جمهوری، به‌تازگی پنج قرارداد به ارزش ۱٫۶ میلیارد افغانی، در نشست کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است. از این...