حکومت در نهادینه سازی فرهنگ صلح در کشور ناکام بوده است

حکومت در نهادینه سازی فرهنگ صلح در کشور ناکام بوده است

در آستانه روز جهانی صلح کارشناسان همچنان به برقراری صلح سراسری در کشور بی باورند. سمیر مزدک کارشناس روابط بین الملل در صحبت با تلویزیون چکاد گفت با وجود تمایل جامعه جهانی به برقراری صلح در کشور بی اعتمادی به سران حکومت...