حکومت در تلاش چاپ اسناد بهاداراست

حکومت در تلاش چاپ اسناد بهاداراست

کمیتۀ متشکل از مسئولان وزارت‌های عدلیه و مالیه، بانک مرکزی و مشاور بانکداری رییس‌جمهور، روی قانون صکوک "اسناد بهادار" کار می‌کنند. ایمل عاشور سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با صدای امریکا گفت که با نهایی شدن قانون صکوک و...