رهبران حکومت از کارکرد خلبان زن استقبال کردند

رهبران حکومت از کارکرد خلبان زن استقبال کردند

رهبران حکومت از کارکرد خلبان زن استقبال کردند   رهبران حکومت وحدت ملی از کارکرد خلبان زن افغان مبنی بر سفر به دور جهان با هواپیما استقبال کردند. شایسته واعظ بانوی آمریکایی افغان تبار توسط یک هواپیما می‌خواهد که به...