حکومت بزرگ‌ترین ناقض قانون اساسی شناخته شد

حکومت بزرگ‌ترین ناقض قانون اساسی شناخته شد

یافته های یک تحقق تازه نشان داده که در ۱۳ سال گذشته از جمله ۱۶۲ ماده قانون اساسی ۱۶۱ ماده آن مکرراً نقض شده است. خانه آزادی افغانستان که این تحقیق را انجام داده، گفت: نقض قانون اساسی در کشور در جریان ۱۳ سال، از نخستین روز...