حکم برکناری چند مقام امنیتی در هرات صادر شد

حکم برکناری چند مقام امنیتی در هرات صادر شد

حکم برکناری چند مقام امنیتی ولایت را به دلیل غفلت در انجام وظیفه و عدم پیگیری موضوع اسید پاشی بر دو دختر از سوی ریاست جمهوری صادر شده است.   سید احمد محمدی سرپرست بخش مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید که طی این...