“حکمتیار باید از مردم افغانستان عذر خواهی کند”

“حکمتیار باید از مردم افغانستان عذر خواهی کند”

آگاهان سیاسی به این باورند که گلبدین حکمتیار باید پیش از امضای توافق نامه صلح با حکومت از مردم کشور عذرخواهی کند. احمد سعیدی در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "دست حکمتیار به خون مردم کشور آلوده است و باید در این زمینه از مردم...