حمام اعتراضی در چاله‌های خیابان در تایلند

حمام اعتراضی در چاله‌های خیابان در تایلند

معترضان در خیابان های تایلند به رسم اعتراض حمام کردند و این عمل به دلیل این بود که دولت ۳۰ سال است جاده های خیابان های تایلند را بازسازی نکرده است. اما مقامات به آن‌ها وعده داده اند که با پایان فصل باران جاده ها بازسازی می...