حق دسترسی به اطلاعات حق تمام رسانه‌هاست

حق دسترسی به اطلاعات حق تمام رسانه‌هاست

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات روز گذشته در یک برنامه آگاهی‌دهی در این ولایت گفت که چنین برنامه‌هایی یکی از مکلفیت‌های مالیاتی این اداره است که باید بطور سلسله‌وار انجام شود. آریا رئوفیان رئیس ریاست اطلاعات و...