دیدبان حقوق بشر افغانستان می‌گوید که بیش از ۶۰ فیصد دختران افغان از رفتن به مکتب محروم اند

دیدبان حقوق بشر افغانستان می‌گوید که بیش از ۶۰ فیصد دختران افغان از رفتن به مکتب محروم اند

بر اساس گزارش تازه‌ی سازمان دیدبان حقوق بشر، حدود دو سوم دختران افغان به مکتب نمی‌روند.   با وجود بهبود دسترسی به تعلیم و تربیه در کشور، نگرانی‌های امنیتی و سنت‌های اجتماعی دو مانع بزرگ سر راه دسترسی دختران به مکتب...