گام‌های عملی بخاطر حفاظت از بناهای تاریخی هرات روی دست گرفته شده است

گام‌های عملی بخاطر حفاظت از بناهای تاریخی هرات روی دست گرفته شده است

گام‌های عملی بخاطرحفاظت ومراقبت بناهای تاریخی و ساحات باستانی در ولایت هرات، همزمان با ایجاد کمیسیون مدیریت شهر قدیم روی دست گرفته شده است.   محمد آصف رحیمی والی هرات که ریاست کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم را برعهده...