حصار سازی در مرزهای مجارستان همچنان ادامه دارد

حصار سازی در مرزهای مجارستان همچنان ادامه دارد

مجارستان احداث حصارهای جدیدی را در مرزهای جنوبی این کشور آغاز کرد. این حصارها برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای مشترک این کشور با صربستان ساخته می شوند. این کشور همچنین از پذیرش سهمیۀ تعیین شده مهاجران از سوی...