حراج الماس آبی

حراج الماس آبی

یک قطعه الماس گرانقیمت و کمیاب هفته آینده در شهر ژنو سوئیس به حراج گذاشته می شود. این قطعه الماس آبی روز چهارشنبه به نمایش گذاشته شد. پیش بینی می شود که این قطعه الماس به قیمت حداقل ۲۵ میلیون دالر برسد. این قطعه الماس گران...