حامد کرزی مدال سازمان اجتماعی قزاقستان را کسب کرد

حامد کرزی مدال سازمان اجتماعی قزاقستان را کسب کرد

اومیرتای بیتیموف سفیر قزاقستان مقیم کابل روز گذشته مدال سازمان اجتماعی قهرمان ملی قزاقستان "باورژان مامیش"را به حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور اهدا کرد. حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور روز دوشنبه با اومیرتای بیتیموف...