جوش هر نقطه از صورت بیانگر چیست؟

جوش هر نقطه از صورت بیانگر چیست؟

سبک زندگی: اگر تمام راه ها را رفته اید، اگر هر توصیه ی دوست و آشنا را عملی کرده اید و نتیجه ای نگرفته اید و تصور می کنید این جوش ها برای (دور از جان) دق مرگ کردن تان ظاهر شده اند، به نقطه ای که ظاهر می شوند دقت کنید. مجله سبک...