جوانی را در هرات با ضربات چاقو کشتند

جوانی را در هرات با ضربات چاقو کشتند

روز گذشته یک جوان ۲۵ ساله درنتیجۀ اصابت چند ضربه چاقو بر نواحی بدنش در هرات کشته شد. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات گفت که روز گذشته یک فردی که چندین ضربه چاقو برجانش اصابت کرده بود را به این مرکز درمانی...