اخذ امتحان از جوانان زون غرب جهت شمولیت به اکادمی پولیس

اخذ امتحان از جوانان زون غرب جهت شمولیت به اکادمی پولیس

از فارغین صنف دوازدهم ولایات زون غرب جهت شمولیت به اکادمی افسران جوان در مرکز تعلیمی قول اردوی ظفر امتحان اخذ شد.   دگرمن محمد داود معاون تعلیم وتربیه قول اردوی ظفر در رابطه به پروسیجر جذب جوانان مذکور به کورس مربوطه...