جهت اطلاع شما ! ( فساد اداری)

جهت اطلاع شما ! ( فساد اداری)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده شود. ...