جنگ و ناامنی ۱ میلیون کودک را در افغانستان از واکسین پولیو محروم میکند

جنگ و ناامنی ۱ میلیون کودک را در افغانستان از واکسین پولیو محروم میکند

مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند که در سال جاری بیش از ۱ میلیون کودک به علت ناامنی از برنامه واکسین پولیو محروم ‌میشوند.   «میوند احمدزی» رئیس برنامه پولیو در وزارت صحت عامه کشور گفت که کودکانی از واکسین...