جنرال مراد باز هم بر افشای علت سقوط قندوز تاکید کرد

جنرال مراد باز هم بر افشای علت سقوط قندوز تاکید کرد

جنرال مراد علی مراد، معاون ستاد ارتش کشور یکبار دیگر تاکید کرده است که به زودی دلایل سقوط شهر قندوز به دست طالبان را با اسناد و مدارک آن فاش خواهد کرد. وی با بیان اینکه در جنگ قندوز به دشمن تلفات و خسارات سنگینی وارد شده...