حکومت: جنرال رازق زندانیان را شکنجه نمی‌کند

حکومت: جنرال رازق زندانیان را شکنجه نمی‌کند

حکومت افغانستان به گزارش کمیتۀ ضد شکنجه سازمان ملل متحد مبنی بر دخالت مستقیم فرماندۀ پولیس قندهار در امر شکنجه زندانیان را رد می‌نماید. به تازگی این کمیته در گزارشی نگاشته است که جنرال رازق فرماندۀ پولیس قندهار به صورت...