جنبش ۵۷ خواهان تسهیل براى مشارکت سیاسى زنان شد

جنبش ۵۷ خواهان تسهیل براى مشارکت سیاسى زنان شد

"جنبش ۵۷" که اعلام موجودیت کرد، اهداف مهم خودرا کاهش خشونت علیه زنان از طریق بهبود دسترسى زنان به حقوق شان و تسهیل براى مشارکت سیاسى زنان عنوان نمود. این جنبش، عملى نشدن قوانین، عدم آگاهی خانم ها از حقوق شان، عدم خودکفایی...