جنبش روشنایی چهل روز برای دولت مهلت داد

جنبش روشنایی چهل روز برای دولت مهلت داد

اعضای حرکت موسوم به جنبش روشنایی یک‌بار دیگر از حکومت خواستند مسیر انتقال برق پنجصد کیلوولت را از سالنگ به بامیان تغییر دهد. آن‌ها این‌بار به حکومت مدت زمان تعیین کرده و گفتند این درخواست‌شان باید تا کمتر از چهل روز...