جنبش روشنایی: حکومت وحدت ملی صداق نیست

جنبش روشنایی: حکومت وحدت ملی صداق نیست

"جنبش روشنایی" حکومت وحدت ملی را به عدم صداقت در مذاکره بر سر مسیر خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به کشور متهم کردند. رهبران این جنبش روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که حکومت "صادق نبوده" و در چند هفته گذشته...