جنبش روشنایی حکومت را مکلف به تامین امنیت تظاهرات ششم میزان کرد

جنبش روشنایی حکومت را مکلف به تامین امنیت تظاهرات ششم میزان کرد

اعضای شورای جنبش روشنایی اعلام کردند که بار دیگر برای دادخواهی مدنی در ششم میزان تظاهراتی راه اندازی می کنند و حکومت مکلف به تامین امنیت معترضان است. جنبش روشنایی با نشر اعلامیه ایی از آغاز دوباره تظاهرات نامحدود در...