گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۱)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۱)

موضوع برنامه : جمع آوری موتورسایکل های دو سرنشین از سطح شهر ...