جلسۀ شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رییس جمهورکشور دایر گردید

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رییس جمهورکشور دایر گردید

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رییس جمهورکشور دایر گردید   در این جلسه که در ارگ انجام شد، روی طرح پالیسی آبرسانی و فاضلاب شهری، پروسۀ اصلاح و ساده سازی روند صدور جواز فعالیت اصناف و جمع آوری فیس خدمات شهری...