جشنواره نقاشی تحت نام «پرواز»در کابل افتتاح شد

جشنواره نقاشی تحت نام «پرواز»در کابل افتتاح شد

سازمان ملل متحد، بخاطر برجسته ساختن توانایی‌های زنان در عرصۀ هنر، روز گذشته یک جشنواره‌ی نقاشی را در شهر کابل برگزار کرد.   «تونی بلیز» معاون نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که هدف از برگزاری این...