جان کری در سخنانی هدف‌ها و نقش کنونی آمریکا در جهان را تشریح کرد

جان کری در سخنانی هدف‌ها و نقش کنونی آمریکا در جهان را تشریح کرد

وزیر امور خارجه آمریکا جان کری دیروز در سخنانی اهداف و نقش فعلی آمریکا در جامعه جهانی و دست آوردهای وزارت تحت نظرش را در این راستا توضیح داد. آقای کری که در "شورای شیکاگو درامورجهانی" سخن می‌گفت ضمن اشاره به چالش‌هایی...