جان کری امروز به کابل می‌آید

جان کری امروز به کابل می‌آید

جان‌کری وزیر خارجه امریکا امروز به کابل می‌آید و قرار است در سومین نشست ارزیابی همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا که در این شهر برگزار می شود، شرکت کند. تاکنون دو نشست بررسی و دستاوردهای همکاری استراتژیک دو...