شروع به کار ساخت ۱۲۳ کیلومتر جاده بعد از ده سال در فراه

شروع به کار ساخت ۱۲۳ کیلومتر جاده بعد از ده سال در فراه

بعد از ده سال  توقف، کار ساخت قیر ریزی ۱۲۳ کیلومتر جاده در فراه روز گذشته آغاز شد.   کار ساخت قیرریزی ۱۲۳ کیلو متر جاده ترانزیتی در ولایت فراه که در سال ۱۳۸۶  با شرکت ساختمانی کویست قرار داد شده بود، آغاز گردید. این...