ثبت ۶۷۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران در ۱۵سال

ثبت ۶۷۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران در ۱۵سال

کمیتۀ بررسی خشونت علیه خبرنگاران، در گزارش خود، ۶۷۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران را از سال ۲۰۰۱ تا۲۰۱۵ به ثبت رسانده است. مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی، امروز در نشستی خبری گفت: «کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران...