ثبت ۲۰ تخلف انتخاباتی با گذشت ۱۰ روز از آغاز کارزارهای انتخاباتی در هرات

ثبت ۲۰ تخلف انتخاباتی با گذشت ۱۰ روز از آغاز کارزارهای انتخاباتی در هرات

از آغاز کارزارهای انتخاباتی تا کنون در ولایت هرات ۲۰ مورد تخلف انتخاباتی ثبت کمیسیون شکایات انتخاباتی این ولایت شده است.   فاطمه باقری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات به تلویزیون چکاد گفته که از ابتدای کار این...