قهرمانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر افغانستان در میان چهار کشور

قهرمانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر افغانستان در میان چهار کشور

دخترانی که برای نخستین بار در ترکیب تیم ملی باسکتبال با ولچر توانستند درمیان ۴ کشور قهرمان شود.   هرچند برای استقبال از این دختران به جز خانواده ها و اعضای فدراسیون پارالمپیک هرات هیچ مقام دولتی به شمول والی هرات...