تکنیک‌های مصاحبه استخدامی

تکنیک‌های مصاحبه استخدامی

در این شیوه ، متقاضی شغل توسط گروهی مصاحبه گر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش مصاحبه گران مختارند براساس پاسخهای افراد مصاحبه شونده ،سؤالات جدیدی را مطرح نمایند. ۱ ـ مصاحبه غیرهدایتی در این نوع مصاحبه هیچ چارچوب...