تکدی گری در انگلستان هوشمند میشود

تکدی گری در انگلستان هوشمند میشود

به تازه گی در انگلستان طرحی برای گدایان وبی خانمان ها طراحی شده است که اشخاصی که پول نقد همراه خود ندارند می توانند از طریق گوشی همراه خود به آنها کمک کنند   دراین طرح که توسط بخش کاربردی دانشگاه اکسفور طراحی شده است...