تویاتا در ساخت موترهای پرنده سرمایه‌گذاری می‌نماید

تویاتا در ساخت موترهای پرنده سرمایه‌گذاری می‌نماید

شرکت جاپانی تویاتا، در بخش ساخت موترهای پرنده سرمایه گذاری می‌نماید. مقام‌ها در شرکت موترسازی تویاتا گفته‌اند که این شرکت تا سه سال آینده ۴۴۰ هزار دالر به گروه کارتیویتور کمک مالی می‌نماید تا روی طرح‌ موترهای پرنده...