در صورت انتقال توماس لمار به لیورپول کوتینیو می تواند این تیم را ترک کند

در صورت انتقال توماس لمار به لیورپول کوتینیو می تواند این تیم را ترک کند

در صورت انتقال توماس لمار بازیکن تیم موناکو به لیورپول، این تیم به کوتینیو برای ترک کردن لیورپول اجازه خواهند داد.   با وجود تلاش تیم های مختلف برای جذب کوتینیو، مالکان لیورپول انتقال این بازیکن را نا ممکن می...