نرخ تولد نوزدان در چین افزایش یافته است

نرخ تولد نوزدان در چین افزایش یافته است

به دنبال لغو قانون تک فرزندی، نرخ تولد کودکان در چین افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌ رسمی دولت چین، پس از برداشته شدن محدودیت تک فرزندی برای هر خانواده، در حدود یک میلیون و سیصد هزار نوزاد در سال ۲۰۱۶ بیشتر از سال پیش از...