آغاز روند توزیع سند الکترونیکی برای فارغان مکتب در افغانستان

آغاز روند توزیع سند الکترونیکی برای فارغان مکتب در افغانستان

منابع در وزارت معارف افغانستان از توزیع شهادت نامه‌های الکترونیکی برای فارغان صنف دوازدهم مکتب در کشور خبر می‌دهند.   «محمد اسماعیل» رئیس شهادت نامه‌ها و نتایج وزارت معارف کشور روز گذشته شنبه ۲۲ ثور، در مراسم...