توزیع بیش از یک هزارنمره‌ زمین برای آموزگاران کابل

توزیع بیش از یک هزارنمره‌ زمین برای آموزگاران کابل

نخستین شهر معیاری رهایشی برای آموزگاران در ناحیۀ "ده‌سبز" شهر کابل گشایش‌یافته و بیش از یک‌هزار نمره آن به آموزگاران توزیع‌شده است. به گفته سید سادات منصوری وزیر شهرسازی، این شهرک ظرفیت بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی را...