توافق همکاری بین وزارت‌های مبارزه علیه مواد مخدر، انکشاف دهات و اطلاعات و فرهنگ

توافق همکاری بین وزارت‌های مبارزه علیه مواد مخدر، انکشاف دهات و اطلاعات و فرهنگ

تفاهم نامه مبارزه مشترک علیه مواد مخدر میان وزارت‌های احیأ و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر و اطلاعات و فرهنگ به امضا رسید. نصیر احمد درانی وزیر احیأ و انکشاف دهات گفت: "هر پروژه انکشافی که در دهات راه اندازی و عملی...