توافق اعضای اتحادیه اروپا با طرح تقویت تدابیر دفاعی

توافق اعضای اتحادیه اروپا با طرح تقویت تدابیر دفاعی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرحی برای تقویت تدابیر دفاعی و امنیتی این اتحادیه موافقت کرده اند. این طرح همکاری گسترده تر در بخش هایی مثل ماموریت های حفاظت از صلح تحت هدایت اتحادیه اروپا در خارج از این بلوک را پیش بینی می...