تهدیدهای امنیتی، خدمات مخابراتی در ۷ ولسوالی ولایت هرات را محدود کرده است

تهدیدهای امنیتی، خدمات مخابراتی در ۷ ولسوالی ولایت هرات را محدود کرده است

ساکنان هفت ولسوالی ولایت هرات از طرف شب به خدمات مخابراتی به دسترسی مناسب ندارند.   چالشی که به گفته عزیز الرحمن طیب سرپرست اداره  مخابرات ولایت هرات، به دلیل تهدید های بلند امنیتی بوجود آمده است. ولسوالی های زنده...