تهداب گذاری آزمایشگاه کیفیت دوا در هرات

تهداب گذاری آزمایشگاه کیفیت دوا در هرات

همزمان با افتتاح پروژه تاپی، وزارت صحت عامه امروز در حاشیه این مراسم دست آورد مهم دیگری نیز به مردم حوزه غرب کشور داشت.   عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات به تلویزیون چکاد گفت که سنگ تهداب آزمایشگاه کنترل کیفیت...