پیش نویس قانون تنظیم امور زمین‌داری به کابینه فرستاده می‌شود

پیش نویس قانون تنظیم امور زمین‌داری به کابینه فرستاده می‌شود

ریاست جمهوری می‌گوید که به زودی پیش‌نویس قانون تنظیم امور زمین داری جهت تایید به کابینه فرستاده خواهد شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوریبا نشرخبرنامه ای گفته است که جلسه ای به‌منظور بحث روی پیش‌نویس قانون تنظیم امور...