تنش سیاسی بین افغانستان و پاکستان

تنش سیاسی بین افغانستان و پاکستان

وزارت خارجه کشور، در پیوند به برخورد مأموران پاکستانی با نماینده سیاسی افغانستان در پیشاور، نماینده سیاسی پاکستان در کابل را احضار کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجه به نشر رسیده آمده است که این وزارت اعتراض شدید...