تنش بیش از هزار شهروند هراتی با اداره پاسپورت

تنش بیش از هزار شهروند هراتی با اداره پاسپورت

بیش از هزار تن از باشنده گان هرات در دشت خواجه عبدالله انصاری بر ضد عملکرد مدیریت پاسپورت تجمع کردند. این شهروندان می‌گویند که در زمان کار آقای مجید روزی فرمانده پیشین پولیس هرات عرایض پاسپورت هایشان امضا گردیده بود اما...