تنش‌های دوام‌دار میان دو کوریا

تنش‌های دوام‌دار میان دو کوریا

در ادامۀ تنش‌ها میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی، کوریای شمالی هشدار داد که هر کشتی کوریای جنوبی که وارد منطقۀ دریایی مورد مناقشه بین دو کوریا شود را موردحمله قرار خواهد داد. این اقدام کوریای شمالی بعدازآن صورت می‌گیرد...